Wettelijke informatie

Deze website is ontworpen en wordt beheerd door de SA WONDERGROUP NV, Maliestraat 50, 1050 Brussel – België, ingeschreven in het HR Brussel onder het nummer BE 0778.941.771. Hierna WONDERCAR genoemd.

In geval van problemen, graag info@wondercar.be – tel : +32 2 720 86 61 contacteren.

Intellectuele eigendom

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de presentatie, de inhoud, de merken en logos en alle informatie en gegevens weergegeven op de site van WONDERCAR, zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van WONDERCAR en haar informatieleveranciers.

De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, en elk gebruik voor commerciële doeleinden, op welke wijze ook, van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van WONDERCAR. Het is evenzeer verboden om deze informatie te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden.

De gebruiker erkent dat de website slechts bestemd is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Algemeen

Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Deze voorwaarden beogen niet de van toepassing zijnde wettelijke vereisten te ontduiken, noch de aansprakelijkheid van WONDERCAR uit te sluiten in de gevallen waar deze niet kan worden uitgesloten volgens de voormelde wettelijke bepalingen.

Huidige voorwaarden zijn van toepassing voor deze website alsmede voor alle internet en extranet initiatieven van WONDERCAR.

WONDERCAR behoudt zich het recht deze gebruiksvoorwaarden ten alle tijde aan te passen, mits de gebruikers hiervan via deze website of per E-mail op de hoogte gebracht worden.

Verantwoordelijkheid – juistheid der gegevens

WONDERCAR en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van WONDERCAR.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat WONDERCAR elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten van deze website, waaronder de gegevens voor de personalisering van deze site.

Sommige op deze site geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van lanceren van de site, WONDERCAR wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. WONDERCAR behoudt zich tevens het recht voor te allen tijde prijswijzigingen door te voeren evenals de constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverd producten dienovereenkomstig te veranderen.

Alle informaties die via deze website worden verstrekt, zijn louter informatief bedeeld en houden geen verkoopaanbod van WONDERCAR productie in en kunnen de franchisenemers van het net net niet binden.

Deze informatie kan ten alle tijden worden aangepast, zonder voorafgaande kennisgeving noch verplichting. Gelieve contact te nemen met uw carrosserie “WONDERCAR” teneinde de juiste informatie te bekomen met betrekking tot de prijzen, specificaties van de werken, leveringstermijnen, algemene verkoopsvoorwaarden en toepassingsgebieden van onze waarborgen.De gebruiker erkent dat WONDERCAR het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de Website te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering.

Hyperlinks

Het is mogelijk dat deze Website of een daarmee samenhangende dienst een hypertext link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Dergelijke link is evenwel puur informatief en WONDERCAR biedt geen enkele garantie omtrent om het even welke andere website tot dewelke de gebruiker aldus toegang kan hebben.

De aanwezigheid van dergelijke links betekent geenszins dat WONDERCAR zich akkoord verklaart met de inhoud en WONDERCAR is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze ander website zou kunnen worden gemaakt.

De hierbovenvermelde omstandigheden kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie

In sommige gevallen zal WONDERCAR gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating systeem een bezoeker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar deze naar de WONDERCAR website gekomen is.

Sluiting van de overeenkomst, algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

Deze website alsmede de inhoud ervan houden geen aanbod in voor de levering of prestaties van producten of dienstprestaties. Bij de afsluiting van overeenkomsten tussen WONDERCAR en de klant gelden de algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden van WONDERCAR. Gelieve contact te nemen met uw “WONDERCAR” filiaal teneinde deze voorwaarden te bekomen.

Hersteltijden en diversen

De indicatie van hersteltijden en het maken van afspraken worden gecommuniceerd door ons call center. De hersteltijden en de mogelijkheid om afspraken te nemen kunnen variëren ifv uitzonderlijke omstandigheden waarvoor WONDERCAR niet aansprakelijk kan worden gesteld.

WONDERCAR voert geen herstellingen uit op verroeste onderdelen.

WONDERCAR kan ten allen tijde weigeren om een herstelling uit te voeren, indien wordt ingeschat niet over de benodigde technische middelen te beschikken, zonder dat hiervoor enige rechtvaardiging moet gegeven worden en zonder enige vergoeding hiervoor te moeten betalen.

Formulieren

WONDERCAR geeft aan de gebruikers de mogelijkheid om contact met hem te nemen via online formulieren.

WONDERCAR wenst te benadrukken dat zij alleen een contact platform ter beschikking stelt. WONDERCAR wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af aangaande het gebruik van deze formulieren en hun gevolgen. WONDERCAR geeft geen enkele garantie betreffende de diensten verworven of verkregen via de WONDERCAR internetdienst.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat WONDERCAR geen enkele verantwoordelijkheid heeft voor welke directe of indirecte schade ook (waaronder doch niet beperkt tot, exploitatieverlies, verloren winsten, besparingen of commerciële mogelijkheden), die zouden voortvloeien uit het gebruik van deze dienst door de gebruiker of derden, dan wel de onderbreking of stopzetting van deze dienst.

De gebruiker zal de website niet gebruiken op een wijze die schade toebrengt aan derden of het imago van WONDERCAR, waaronder het invoegen van onjuiste of aanstootgevende informatie.

Bevoegdheid – Wetgeving

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en op onderhavige Algemene Voorwaarden. Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

Controle-instantie

FOD Economie,

KMO,

Middenstand en Energie De Algemene Directie voor het KMO-Beleid

WTC III Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Tel: (+32) 02/208 32 11

Vind de dichtsbijzijnde Wondercar carrosserie bij jou in de buurt!

Er zijn 39 Wondercar carrosseriecentra in héel België

Bekijk al onze carrosserieën